Erre que Erre

Artesania, art i creativitat es donen la mà amb l’ecologia, el comerç de proximitat i amb el reciclatge, a RQR. Un món únic, ple de poesia i sensibilitat.
Benvinguts a errequeerre, que es, gràcies a la vostra participació, punt de trobada, de bellesa i hospitalitat.

Showing 1–3 items


This is a new store in testing proces until late April. Each piece is unique. The final product may have small variations of colors or shapes with respect to the photographs on the website. Orders can have errors in prices, sizes or shipping details. We respect payment done and will found solution (similar product, price adjustment, etc). Descartar